Våra tillstånd

Vårt tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd enligt 15 kap. 25§ miljöbalken (SFS 1998:808) och 26 § avfallsförordningen (2001:1063) till yrkesmässig transport av alla avfallslag av farligt avfall.